Last update: 2024-07-13T�rgyieszk�z modul funkcion�lis szerkezete

Befejezetlen beruh�z�sok, immateri�lis javak, t�rgyi eszk�z�k (esetleg befektetett p�nz�gyi eszk�z�k) teljes k�r� analitikus nyilv�ntart�sa

 • Eszk�z azonos�t�k (automatikus sorsz�moz�s + lelt�ri sz�m)
 • Beszerz�ssel kapcsolatos adatok (sz�ll�t�, beszerz�si rendel�s sz., stb.)
 • Kapcsol�d� beruh�z�si sz�ml�k adatai (sz�ll�t�, sz�mla sz�ma, telj. d�tuma, stb.)
 • Eszk�z t�pust�l f�gg� le�r� eszk�z adatok
 • Eszk�z elhelyez�si adatai (hely, lelt�rfelel�s, profit center)
 • P�nz�gyi adatok (t�bbf�le �rt�kcs�kken�si m�d szerint p�rhuzamosan nyilv�ntartva)
 • brutt� �rt�k
 • nett� �rt�k
 • halmozott �rt�kcs�kken�s
 • ez�vi halmozott �rt�kcs�kken�s
 • �lettartam, stb.
T�rgyi eszk�z�k �rt�kcs�kken�s sz�m�t�sa, automatikus kont�roz�sa

 • Fix kulcs�, �lettartam alap�, teljes�tm�ny ar�nyos sz�m�t�si m�dszerek (line�ris, gyors�tott; brutt� v. nett� alap�; kis�rt�k� eszk�z�k azonnali le�r�sa, maradv�ny�rt�k kezel�se, stb.)
 • Be�ll�that� gyakoris�g� �rt�kcs�kken�s sz�m�t�s (�vente, negyed�vente, havonta; egyenletes v. napok sz�m�n alapul�)
 • �.cs. nyilv�ntart�s tetsz�leges sz�m� �rt�kcs�kken�si m�d szerint (sz�mviteli politika vs. ad�t�rv�ny szerint)
 • Terven fel�li �rt�kcs�kken�s
 • �.cs. el�rejelz�s ill. pr�bafuttat�s
 • �.cs. k�lts�g allok�l�sa k�lts�ghelyekre
 • �.cs. sz�neteltet�se (haszn�laton k�v�l helyezett eszk�z)
Tranzakci�k teljes k�r� kezel�se

 • Beszerz�sek ill. egy�b speci�lis (felhaszn�l� �ltal defini�lhat�) �llom�nybav�telek (apportk�nt t�rt�n� �tv�tel, lelt�rt�bblet, t�r�t�s n�lk�l kapott eszk�z, �nrev�zi�val �llom�nyba vett eszk�z, stb.)
 • K�l�nf�le eszk�z kivon�si t�pusok
  • �rt�kes�t�s
  • Selejtez�s
  • Egy�b speci�lis (defini�lhat�) kivon�sok (apportk�nt t�rt�n� �tad�s, lelt�rhi�ny, t�r�t�s n�lk�li �tad�s, stb.)
 • Eszk�z�k �tad�sa
  • fizikai helyek k�z�tt
  • lelt�rfelel�s v�ltoztat�s
  • �tad�s k�lts�ghelyek k�z�tt, stb.
 • �rt�k m�dos�t�sa (r�aktiv�l�s, fel�j�t�s, r�szleges selejtez�s, stb.)
 • Eszk�z �tmin�s�t�se m�s t�pus� eszk�zz�
 • T�rgyi eszk�z �tsorol�sa forg�eszk�zz� ill. forg�eszk�z �tsorol�sa t�rgyi eszk�zz�
 • Eszk�z�k �t�rt�kel�se
 • Eszk�z reaktiv�l�sa
 • Teljes tranzakci� t�rt�net
Kapcsol�d�s BPCS modulokkal

 • Beszerz�si rendel�s kibocs�jt�s, bev�telez�s, beruh�z�si adatok �tv�tele (PUR)
 • Beruh�z�si sz�ml�k feldolgoz�sa �s �tv�tele (ACP)
 • Tranzakci�k automatikus kont�roz�sa �s f�k�nyvi felad�sa
 • T�rgyi eszk�z�k �rt�kes�t�se
Egy�b funkci�k

 • K�telezetts�gv�llal�sok tervez�se �s k�vet�se
 • Eszk�z�k csoportos nyilv�ntart�sa
 • Kapcsol�d� eszk�z�k (f�egys�gek, alkatr�szek) nyilv�ntart�sa
 • Lelt�r
 • Dokumentumok (�llom�nybav�teli bizonylat, eszk�z karton, tranzakci� t�rt�net, stb.) �s list�k
 • Saj�t rezsis beruh�z�sok kezel�se
 • defini�lhat� szerkezet�
  • eszk�z t�pus
  • lelt�roz�si hely
  • csoportos�t�si k�dok (defini�lhat� szempontok szerint)
  • eszk�z t�pust�l f�gg� defini�lhat� le�r� adatszerkezet
 • t�meges (csoportos) tranzakci�k (�tad�sok, selejtez�sek)
 • b�relt eszk�z�k nyilv�ntart�sa
 • k�ls� rendszerb�l t�rt�n� adatkonverzi� BPCS-be
 • standard BPCS-en t�lmen� kifinomult jogosults�gi rendszer
 • z�r� programok, file tiszt�t�sok
Referenci�k