Last update: 2024-07-13

Rendszertan�csad�s
Programoz�s
Hardver �rt�kes�t�s, szaktan�csad�s
Szakmai h�tt�r

Rendszertan�csad�s

Egy v�llalatir�ny�t�si rendszer hat�konys�ga nem csak funkcionalit�s�ban, hanem legf�k�ppen a bevezet�s min�s�g�ben rejlik. Az ig�nyek, a rendszer adott k�r�lm�nyek k�z�tti alkalmazhat�s�g�nak felm�r�se olyan kiindul�pont, amely a rendszer adta lehet�s�gek maxim�lis kihaszn�l�s�hoz vezet.

�ppen ez�rt mind a k�lf�ldr�l sz�rmaz�, mind pedig a hazai, saj�t fejleszt�s� rendszerek eset�n komplex szolg�ltat�st ny�jtunk a bevezet�s teljes folyamata sor�n. T�mogat�st biztos�tunk a rendszer kiv�laszt�s�t�l kezd�d�en, a bevezet�sen kereszt�l a kulcsrak�sz �tad�sig, bele�rtve az oktat�st is, valamint a k�s�bbi �zemeltet�s sor�n. Ig�ny szerint elv�gezz�k a v�llalatok �tvil�g�t�s�t, helyzetfelm�r�st k�sz�t�nk, hogy val�di sz�ks�gleteiket �s egy�ni ig�nyeiket felm�rve igaz�n hasznos, testreszabott eszk�zt adjunk a kez�kbe, melynek seg�ts�g�vel a v�llalat minden ter�lete egys�ges ir�ny�t�s al� ker�l. Ez alapj�n fejleszt�si alternat�v�kat alak�tunk ki, a felhaszn�l�val k�z�sen l�trehozott team r�sz�re projekt tervet dolgozunk ki, illetve a projekt el�menetel�t a bevezet�s sor�n figyelemmel k�s�rj�k.

Programoz�s

A rendszerimplement�ci� mellett, a piaci ig�nyeknek el�be menve vagy azokra reag�lva, elind�tottuk saj�t fejleszt�si tev�kenys�g�nket is. Ezek k�z�l a jelent�sebbek a BNYR Hitelbiztos�t�k nyilv�ntart� rendszer, a JURA Jutal�k-regisztr�l� rendszer, mindkett� bankok r�sz�re, valamint az AST T�rgyieszk�z nyilv�ntart� alrendszer, amelyet a Magyarorsz�gon AS/400-on alkalmazott integr�lt rendszerekhez alak�tottunk ki, de �n�ll� haszn�lata is biztos�tott.

A saj�t rendszerek fejleszt�s�n t�l v�llaljuk megl�v� AS/400 platformon fut� rendszerek kieg�sz�t�s�t, m�dos�t�s�t, k�lf�ldi rendszerek eset�ben elv�gezz�k a magyar jogszab�lyi el��r�soknak megfelel� m�dos�t�sokat.

Programoz�i kapacit�sunk lek�thet� b�rmunk�ban hosszabb-r�videbb projektekben. A munkav�gz�s helyben saj�t g�p�nk�n, illetve t�volr�l, telefonos, internetes kapcsolattal t�rt�nhet.

Hardver �rt�kes�t�s, szaktan�csad�s

Az IBM �zleti partnerek�nt biztos�tani tudjuk �gyfeleinknek a megfelel� AS/400 hardverh�tteret. T�mogat�st ny�jtunk az ide�lis konfigur�ci� kiv�laszt�s�ban, megrendel�s�ben, a felhaszn�l�i szoftver telep�t�s�ben. V�llaljuk a rendszer fel�gyelet�t, ig�ny szerint ak�r a teljesk�r� �zemeltet�s�t is. �j oper�ci�s rendszer vagy modell megjelen�se eset�n elv�gezz�k a szoftver �s hardver upgrade-et.

Saj�t g�p�nk�n lehets�ges g�pid� b�rl�se, melynek keret�ben kisebb v�llalatok an�lk�l juthatnak biztons�gos hardverhez, hogy azt meg kellene v�s�rolniuk. Hasonl� m�don a folyamatos �zemm�d biztos�t�s�hoz sz�ks�ges technikai megold�st ny�jtunk. K�l�nb�z� szinteken, hardver- �s programoz�si t�m�kban tanfolyamokat ind�tunk.

Szakmai h�tt�r

Szolg�ltat�sainkhoz kiv�l� h�tteret biztos�t fejleszt�i �s tan�csad�i csapatunk, magas szint� szaktud�ssal �s �les k�rnyezetben szerzett gyakorlati tapasztalatokkal. C�g�nk szakmai magj�t azon fejleszt�ink alkotj�k, akik szaktud�suk mellett az �vek sor�n olyan v�llalati tapasztalatot, szervez�i gyakorlatot szereztek, amely lehet�v� teszi az ig�nyek gyors �s pontos meg�rt�s�t, megval�s�t�s�t.

Legf�bb c�lunk: �gyfeleink ig�nyeinek min�l sz�lesebb k�r� �s magas sz�nvonal� kiszolg�l�sa, hogy hat�kony megold�sokkal j�ruljunk hozz� �zleti c�ljaik el�r�s�hez.